ŘÁD ŠKOLY

ŘÁD Taneční školy TIMEDANCE Hořice, z.s.

upravující vztah mezi Taneční školou TIMEDANCE Hořice, z.s. a jejím členem

Sídlo: Pod Zámečkem 1758/27 500 06 Hradec Králové

 IČ: 22861548 

e-mail: timedance@email.cz

www.timedance.cz

(dále jen "škola") 

a

člen TŠ TIMEDANCE Hořice

(dále jen "tanečník")

  1. Škola je spolek zabývající se tanečním sportem STREET DANCE (Hip Hop, Krump, L.A Dance, aj.). Její hlavní náplní je práce s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit v oblasti tančního sportu. Dalšími účely jsou pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež a dospělé.

  2. Tanečník je aktivním členem školy (je v databázi členů školy - Zaregistroval se se formou on-line Přihlášky www.timedance.cz a  prokazatelně navštěvuje školu, účastní se kulturních a sportovních akcí, např. tanečních soutěží, příměstských táborů, letního tanečního soustředění v rámci aktivit školy a plní finanční závazky vyplývající ze vztahu včas a ve stanoveném termínu.

  3. V kompetenci školy je zajištění lektorů.

  4. Tréninky se nekonají v době státních svátků, o velikonočních, vánočních, jarních a letních prázdninách a prázdnin vyhlášených MŠMT, pokud nestanoví škola jinak.

  5. Nikdo, kromě aktivního tanečníka nesmí vstupovat do objektu tělocvičny (dále jen "studia")  a  bez souhlasu ředitele školy či pověřeného lektora.

  6. Doprava, kostýmy, soutěže a vystoupení, letní taneční soustředění, příměstské tábory, studia -jsou v zajištění a v kompetenci pouze školy a nikoliv tanečníků či jejich zákonných zástupců. Pokud škola nestanoví jinak.

TRÉNINKY

  1. Tréninky jsou nezbytnou součástí školy. Jsou:

    a) pravidelné (vyvěšen rozvrh na stránkách www.timedance.cz), které jsou povinné a kontrolované docházkou. Tanečník může mít max. 1 neomluvenou absenci a 4 omluvené absence, v jiném případě musí donést potvrzení od doktora

b) vyjímečné - speciální jsou povinné, zpravidla se konají před soutěží a tanečník je včas informován před jeho konáním písemnou formou - e-mailem či sms nebo ústně 

c) náhradní pokud byl trénink zrušen - v takovém případě se náhradní tréninky nekonají, protože se plně nahrazují ve vyjímečných - speciálních trénincích

2. Povinnosti tanečníka: 

a) docházet na tréninky včas (nejméně 10 minut před tréninkem) a pravidelně dle rozvrhu (platí i pro vyjímečné - speciální tréninky

 b) omluvit absenci nejpozději 2 hodiny před tréninkem formou sms řediteli (nebo určenému lektorovi pro přijímání omluvenek) nebo telefonicky, u dlouhodobých absencí donést potvrzení od doktora

 c) chovat se na tréninku tak, aby nepoškodil vybavení a zařízení studia včetně šatny a wc

 d) dodržovat morální status - nemluvit sprostě, nenadávat, neužívat fyzického násilí 

e) převlékat se v šatně a cenné věci (hodinky, mobil, peněženku, klíče, brýle apod.) si vždy vzít s sebou do studia!!!! Za věci odložené v šatně či jejich ztrátu nebo poškození neručíme!!

 f) vstoupit do studia v tréninkovém oblečení, s čistou sportovní obuví, která má bílou podrážku

 g) plně respektovat a poslouchat instrukcí lektora a dodržovat ochranu a bezpečnost 

h) účastnit se povinně pravidelných soutěží a vystoupení - v případě, že byl zařazen do choreografie, (absence je možná pouze z vážných zdravotních důvodů, je nutné donést potvrzení do doktora)

ch) soutěžit a vystupovat v kostýmech určené školou a dbát veškerých instrukcí lektora a dbát na morální status

 i) plnit včas finanční závazky ke škole

 j) nepožívat před, během nebo po tréninku žádné návykové látky a alkohol

3. Povinnosti školy: 

a) smluvně zajistit objekt  - studio na pořádání pravidelných, vyjímečných - speciálních tréninků 

b) v případě zrušení tréninku včas informovat tanečníka buď písemně e-mailem nebo sms nebo telefonicky, nebo vyjímečně písemně na vstupních dveří do objektu studia (nejpozději však 10 min před tréninkem

 c) vést docházku tanečníka

 d) zajistit lektora 

e) včas informovat o konání soutěžích a vystoupeních formou e-mailu

f) zajistit dopravu na soutěže, případně ubytování

g) vést finanční agendu

 h) jednání se třetími osobami v rámci smluvních vztahů či dohodami 

g) organizace a pořádání tanečních soutěží, kulturních akcí, letního tanečního soustředění, příměstských táborů, atd.

Členské příspěvky: Každý člen školy (je v databázi členů na základě on-line Registrace /Přihlášky/ přes webové stránky www.timedance.cz má povinnost hradit členské příspěvky, které se  hradí pololetně (na začátku měsíce září a měsíce ledna) nebo ročně ( na začátku měsíce září), a to vždy předem. Výše členských příspěvků je stanoveno podle kategorií uvedených na internetových stránkách www.timedance.cz. Žádné možnosti vrácení členského příspěvků nebo její části  nejsou!!

 Je na řediteli školy (po přijetí Žádosti tanečníka nebo jeho zákonného zástupce) prominutí nebo snížení plateb (čl. příspěvků, dopravy, kostýmu, atd.)  (platí i pro sociálně znevýhodněné členy školy)

Hořice a Jičín č.účtu: 4888319329/0800 Česká spořitelna

!!!!!! JMÉNO A PŘIJÍMENÍ TANEČNÍKA!!!! (bez variabilního symbolu)

KOSTÝMY

Kostýmy jsou nezbytnou součástí školy, a jejich zajištění a výběr je plně v kompetenci školy, která kostým tanečníkovi dodá zcela nový. Tanečník je povinen dbát o kostým, nosit jej na soutěže a vystoupení čistý bez zjevných závad (díry, změna barvy a střihu, atd.). Kostýmy jsou po jejich plném uhrazení ve vlastnictví tanečníka. Zálohu a doplatek za kostým je možné uhradit v hotovosti na tréninku lektorovi (příjmový pokladní doklad) nebo bezhotovostně na účet školy. Záloha a doplatek jsou nevratné z žádných důvodů. V případě, že po uhrazení zálohy za kostým si tanečník nepřevezme kostým nebo neuhradí doplatek do 5 dnů ode dne ohlášení e-mailem, že je kostým připravený k odběru na předem stanoveném tréninku, tak kostým propadá ve prospěch školy bez jakékoli finanční nebo jiné náhrady.

LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ (LTS) a PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Škola organizuje a zajišťuje LTS pro tanečníka v daném termínu za předem daných podmínek (přihláška LTS). Tanečník je povinen před konáním nebo v dni LTS donést všechny formuláře (Zdravotní posudek, Bezinfekčnost, kartičku pojišťovny nebo její kopii). Dále je tanečník povinen dbát instrukcí vedoucího, oddílových vedoucích a lektorů). V případě nekázně, požívání omamných látek a alkoholu, nebo nedbání zákazu kouření, je tanečník z LTS vyloučen bez finančního nároku (v takovém případě má zákonný zástupce povinnost si tanečníka za akce odvézt na vlastní náklady). 

 Zálohu a doplatek za LTS nebo Příměstský tábor je možné uhradit v hotovosti na tréninku lektorovi (příjmový pokladní doklad) nebo bezhotovostně na účet školy. Záloha za LTS je nevratná z žádných důvodů. Storno doplateku je možné dle podmínek LTS na předepsaném formuláři.

Tanečník je ze školy okamžitě vyloučen bez jakýchkoli finančních náhrad, když: 

a) haní (pomlouvá) dobré jméno školy, trénink(y), lektora, atd.

 b) bylo zjištěno, že požívá omamné látky a alkohol před, během nebo po tréninku, soutěžích a vystoupeních včetně LTS 

c) chová se nevhodným způsobem na tréninku, na soutěžích a vystoupeních (nadává, mluví sprostě, fyzicky napadá jiné tanečníky) včetně LTS

 d) rozvrací kolektiv tanečníků nebo lektorů 

e) nedbá instrukcí lektora, ředitele, vedoucího LTS

 f) je vyšší počet omluvených i neomluvených absencí o jeden trénink 

g) neplní včas a v termínu Řád školy

Členství tanečníka školy zaniká:

a) dobrovolně (písemná nebo ústní forma)

b) okamžitým vyloučením (písemná nebo ústní forma)

 c) porušením Řádu školy

 d) neplní včas a v termínu finanční závazke ke škole

Závěr: Co není v řádu, je plně v kompetenci řešení ředitele. Dodržování řádu je povinné a závazné pro tanečníka a školu.

Řád nabývá platnosti níže uvedeným datem a platí na dobu neurčitou.

V Hořicích dne 27.5. 2018