Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

NAŠE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZKRATCE

 1. KDO JSME. Taneční škola TIMEDANCE Hořice, z.s. a zpracováváme Vaše osobní údaje. To znamená, že neseme společnou odpovědnost za způsob zpracování a ochranu Vašich osobních údajů.

 2. K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE. Vaše osobní údaje (získané on-line nebo osobně) použijeme mimo jiné správě Vaší Registrace s příhlášením na kurzy, Příměstského tábora, Letního tanečního soustředění, Projektu a písemností: Bezinfečnosti, Zdravotního posudku, atd.

 3. PROČ POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE. Ke zpracování Vašich údajů nás opravňují různé právní důvody. V první řadě Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli plnit účel, který s námi uzavíráte při Registraci nebo při využívání některé z našich služeb či funkcí. Existují však také jiné důvody, které nás k tomu opravňují, jako například náš zájem na zodpovězení Vašich požadavků nebo souhlas, který nám udělujete pro zasílání informací týkající se vás (zákonných zástupců) nebo přímo aktivních členů.

 4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE. Vaše údaje nesdílíme se třetími osobami, výjimkou jsou Vaše údaje potřebné k uzavření úrazového pojistění v případě Příměstského tábora a Letního tanečního soustředění a dále v případě potřeby Krajské hygienické stanice.

 5. VAŠE PRÁVA. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. V některých případech disponujete i dalšími právy jako například právem vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů, jak je podrobně vysvětleno níže.

  Abyste důkladně pochopili, jak Vaše osobní údaje používáme a jakými právy v této souvislosti disponujete, doporučujeme Vám si přečíst úplné znění našich Zásad ochrany osobních údajů.

  1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správci Vašich osobních údajů jsou:

  Taneční škola TIMEDANCE Hořice, z.s., zabývající se sportovní a kutlurní činností v rámci práce s dětmi a mládeží v oblasti tance.

  Korespondenční adresa: Rybova 1900/10, 500 09 Hradec Králové.
  E-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: timedance@email.cz

  2. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
  V závislosti na účelu zpracování Vašich osobních údajů, budeme zpracovávát určité Vaše osobní údaje, jak je vysvětleno výše, přičemž obecně se bude jednat (dle každého případu) o následující údaje:

   Vaše identifikační údaje (například, Vaše jméno, příjmení, věk, telefonní číslo, e-mail, atd.)

  Nezapomeňte, že žádáme-li Vás o vyplnění osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout přístup k některé funkci určitá políčka označujeme jako povinná. Činíme tak proto, že se jedná o údaje, které potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout danou službu nebo Vám poskytnout přístup k dané funkci. Mějte prosím na paměti, že pokud nám tyto údaje neposkytnete, je možné, že nebudete moci dokončit proces Registrace, případně nebudete moci využívat tyto služby nebo funkce.

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat následujícími účely:

  A. Abychom Vás mohli kontaktovat v souvislosti s aktualizacemi (Rozvrhu tréniků, termínů tanečních soutěží, atd.) a informativními sděleními spojenými sjednanými službami, včetně zasílání dotazníků průzkumu kvality služeb, abychom byli schopni určit stupeň spokojenosti s poskytnutými službami.

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení Přihlášky nebo dotazu.

  B. Mohli šířit na webových stránkách nebo prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích fotografie, videa nebo obrázky, které jste veřejně sdíleli , ovšem jen pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas.

  3. JAKÉ JE NAŠE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

  A. Zpracování Vašich údajů je nezbytné pro splnění podmínek. Jinými slovy, abyste se mohli Registrovat na daný kurz nebo tábor atd., potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. V opačném případě bychom nemohli Registraci vyřídit.

  B. Domníváme se, že máme oprávněný zájem na tom, abychom řešili Vaše žádosti nebo dotazy, které nám zašlete prostřednictvím různých existujících kontaktních kanálů. Z našeho pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože nám umožňuje odpovídajícím způsobem Vám pomoci a odpovědět na Vaše dotazy.

  Když nás kontaktujete, zvláště v záležitostech týkajících se Vaší Registrace, bude zpracování osobních údajů nutné pro plnění Řádu TŠ TIMEDANCE a Finančního řádu.

  C. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely je Váš souhlas, který nám udělujete, například, když souhlasíte s odběrem personalizovaných informací prostřednictvím různých komunikačních kanálů, když povolíte zasílání notifikací push na Vašem mobilní zařízení nebo když schválíte právní základ pro účast v reklamních akcích nebo publikaci Vašich fotografií a videí na našich webových stránkách www.timedance.cz či na našich kanálech na sociálních sítích.

  4. JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE ÚDAJE

  A. Spravování Registrace: Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu, v průběhu níž budete aktivními členy (tedy, až do doby, kdy budete aktivním členem).

  B. Marketing: Pokud se účastníte propagační akce, uchováme Vaše údaje po dobu 6 měsíců od konce takové akce.

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze během doby nezbytně nutné ke splnění příslušného účelu. Následně je uchováme řádně uschované a chráněné během doby, v níž by mohla vzniknout právní odpovědnost vyplývající z jejich zpracování, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Jakmile dojde k uplynutí lhůt pro jednotlivé úkony, přistoupíme k výmazu osobních údajů.

  5. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA, KDYŽ NÁM POSKYTNETE SVÉ ÚDAJE

  A. Zavazujeme se k respektování důvěrnosti Vašich osobních údajů a zaručujeme Vám uplatnění Vašich práv. Jako správci jsme se dohodli, že Vaše práva můžete uplatňovat bezplatně tak, že nám napíšete e-mail: timedance@email.cz jednoduše s uvedením důvodu Vaší žádosti a práva, které chcete uplatnit.

  B. Bez ohledu na účel nebo právní základ, na jehož základě zpracováváme Vaše údaje, máte právo:

  b1. Požádat nás o přístup k údajům, kterými o Vás disponujeme.

  b2. Požádat nás, abychom opravili údaje, kterými již disponujeme. Mějte prosím na paměti, že pokud jste aktivními členy, máte přístup k těmto údajům, můžete údaje změnit nebo aktualizovat formou e-mailu: timedance@email.cz. Pamatujte však, že pokud nám aktivně poskytnete Vaše osobní údaje jakýmkoli způsobem, zaručujete, že jsou správné a přesné. Zavazujete se také oznámit nám jejich jakoukoli změnu nebo úpravu. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené taneční škole (dále jen "škole") nebo tomu, kdo za školu nese odpovědnost, nebo jakékoli třetí strany v důsledku udání nepravdivých, chybných nebo neúplných informací v Registraci bude výhradní odpovědností Registrovaného. Mějte prosím na paměti, že v obecné rovině byste nám měl poskytnout pouze své osobní údaje, nikoliv údaje třetích stran, mimo případy povolené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

  b3. Požádat nás, abychom vymazali Vaše osobní údaje, jakmile už nebudou potřebné pro účel, za jakým jsme je zpracovali, jak jsme Vás již informovali výše, nebo pokud k tomu již nebudeme oprávněni pomocí e-mailu: timedance@email.cz.

  b4. Požádat nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. V jistých případech nás můžete požádat, abychom dočasně přestali zpracovávat Vaše osobní údaje nebo abychom v případě Vaší potřeby údaje uchovali i po uplynutí doby nezbytné pro jejich zpracovávání.

  Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jakýkoli výše uvedený účel, máte také právo jej kdykoli odvolat.

  Kromě toho, pokud bude zpracovávání Vašich údajů založeno na našem oprávněném zájmu, rovněž disponujete právem podat námitku proti zpracování Vašich údajů.

  Závěrem Vás informujeme o Vašem právu podat stížnost kpříslušnému dozorovému orgánu příslušným k ochraně osobních údajů. Jedná se o:

  - Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky: https://www.uoou.cz

  1. KDO JSME. Taneční škola TIMEDANCE Hořice, z.s. a zpracováváme Vaše osobní údaje. To znamená, že neseme společnou odpovědnost za způsob zpracování a ochranu Vašich osobních údajů.

  2. K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE. Vaše osobní údaje (získané on-line nebo osobně) použijeme mimo jiné správě Vaší Registrace s příhlášením na kurzy, Příměstského tábora, Letního tanečního soustředění, Projektu a písemností: Bezinfečnosti, Zdravotního posudku, atd.

  3. PROČ POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE. Ke zpracování Vašich údajů nás opravňují různé právní důvody. V první řadě Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli plnit účel, který s námi uzavíráte při Registraci nebo při využívání některé z našich služeb či funkcí. Existují však také jiné důvody, které nás k tomu opravňují, jako například náš zájem na zodpovězení Vašich požadavků nebo souhlas, který nám udělujete pro zasílání informací týkající se vás (zákonných zástupců) nebo přímo aktivních členů.

  4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE. Vaše údaje nesdílíme se třetími osobami, výjimkou jsou Vaše údaje potřebné k uzavření úrazového pojistění v případě Příměstského tábora a Letního tanečního soustředění a dále v případě potřeby Krajské hygienické stanice.

  5. VAŠE PRÁVA. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. V některých případech disponujete i dalšími právy jako například právem vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů, jak je podrobně vysvětleno níže.

   Abyste důkladně pochopili, jak Vaše osobní údaje používáme a jakými právy v této souvislosti disponujete, doporučujeme Vám si přečíst úplné znění našich Zásad ochrany osobních údajů.

   1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správci Vašich osobních údajů jsou:

   Taneční škola TIMEDANCE Hořice, z.s., zabývající se sportovní a kutlurní činností v rámci práce s dětmi a mládeží v oblasti tance.

   Korespondenční adresa: Rybova 1900/10, 500 09 Hradec Králové.
   E-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: timedance@email.cz

   2. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
   V závislosti na účelu zpracování Vašich osobních údajů, budeme zpracovávát určité Vaše osobní údaje, jak je vysvětleno výše, přičemž obecně se bude jednat (dle každého případu) o následující údaje:

    Vaše identifikační údaje (například, Vaše jméno, příjmení, věk, telefonní číslo, e-mail, atd.)

   Nezapomeňte, že žádáme-li Vás o vyplnění osobních údajů, abychom Vám mohli poskytnout přístup k některé funkci určitá políčka označujeme jako povinná. Činíme tak proto, že se jedná o údaje, které potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout danou službu nebo Vám poskytnout přístup k dané funkci. Mějte prosím na paměti, že pokud nám tyto údaje neposkytnete, je možné, že nebudete moci dokončit proces Registrace, případně nebudete moci využívat tyto služby nebo funkce.

   Vaše osobní údaje budeme zpracovávat následujícími účely:

   A. Abychom Vás mohli kontaktovat v souvislosti s aktualizacemi (Rozvrhu tréniků, termínů tanečních soutěží, atd.) a informativními sděleními spojenými sjednanými službami, včetně zasílání dotazníků průzkumu kvality služeb, abychom byli schopni určit stupeň spokojenosti s poskytnutými službami.

   Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení Přihlášky nebo dotazu.

   B. Mohli šířit na webových stránkách nebo prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích fotografie, videa nebo obrázky, které jste veřejně sdíleli , ovšem jen pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas.

   3. JAKÉ JE NAŠE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

   A. Zpracování Vašich údajů je nezbytné pro splnění podmínek. Jinými slovy, abyste se mohli Registrovat na daný kurz nebo tábor atd., potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. V opačném případě bychom nemohli Registraci vyřídit.

   B. Domníváme se, že máme oprávněný zájem na tom, abychom řešili Vaše žádosti nebo dotazy, které nám zašlete prostřednictvím různých existujících kontaktních kanálů. Z našeho pohledu je zpracování těchto údajů prospěšné i pro Vás, protože nám umožňuje odpovídajícím způsobem Vám pomoci a odpovědět na Vaše dotazy.

   Když nás kontaktujete, zvláště v záležitostech týkajících se Vaší Registrace, bude zpracování osobních údajů nutné pro plnění Řádu TŠ TIMEDANCE a Finančního řádu.

   C. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely je Váš souhlas, který nám udělujete, například, když souhlasíte s odběrem personalizovaných informací prostřednictvím různých komunikačních kanálů, když povolíte zasílání notifikací push na Vašem mobilní zařízení nebo když schválíte právní základ pro účast v reklamních akcích nebo publikaci Vašich fotografií a videí na našich webových stránkách www.timedance.cz či na našich kanálech na sociálních sítích.

   4. JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE ÚDAJE

   A. Spravování Registrace: Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu, v průběhu níž budete aktivními členy (tedy, až do doby, kdy budete aktivním členem).

   B. Marketing: Pokud se účastníte propagační akce, uchováme Vaše údaje po dobu 6 měsíců od konce takové akce.

   Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze během doby nezbytně nutné ke splnění příslušného účelu. Následně je uchováme řádně uschované a chráněné během doby, v níž by mohla vzniknout právní odpovědnost vyplývající z jejich zpracování, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Jakmile dojde k uplynutí lhůt pro jednotlivé úkony, přistoupíme k výmazu osobních údajů.

   5. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA, KDYŽ NÁM POSKYTNETE SVÉ ÚDAJE

   A. Zavazujeme se k respektování důvěrnosti Vašich osobních údajů a zaručujeme Vám uplatnění Vašich práv. Jako správci jsme se dohodli, že Vaše práva můžete uplatňovat bezplatně tak, že nám napíšete e-mail: timedance@email.cz jednoduše s uvedením důvodu Vaší žádosti a práva, které chcete uplatnit.

   B. Bez ohledu na účel nebo právní základ, na jehož základě zpracováváme Vaše údaje, máte právo:

   b1. Požádat nás o přístup k údajům, kterými o Vás disponujeme.

   b2. Požádat nás, abychom opravili údaje, kterými již disponujeme. Mějte prosím na paměti, že pokud jste aktivními členy, máte přístup k těmto údajům, můžete údaje změnit nebo aktualizovat formou e-mailu: timedance@email.cz. Pamatujte však, že pokud nám aktivně poskytnete Vaše osobní údaje jakýmkoli způsobem, zaručujete, že jsou správné a přesné. Zavazujete se také oznámit nám jejich jakoukoli změnu nebo úpravu. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené taneční škole (dále jen "škole") nebo tomu, kdo za školu nese odpovědnost, nebo jakékoli třetí strany v důsledku udání nepravdivých, chybných nebo neúplných informací v Registraci bude výhradní odpovědností Registrovaného. Mějte prosím na paměti, že v obecné rovině byste nám měl poskytnout pouze své osobní údaje, nikoliv údaje třetích stran, mimo případy povolené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

   b3. Požádat nás, abychom vymazali Vaše osobní údaje, jakmile už nebudou potřebné pro účel, za jakým jsme je zpracovali, jak jsme Vás již informovali výše, nebo pokud k tomu již nebudeme oprávněni pomocí e-mailu: timedance@email.cz.

   b4. Požádat nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. V jistých případech nás můžete požádat, abychom dočasně přestali zpracovávat Vaše osobní údaje nebo abychom v případě Vaší potřeby údaje uchovali i po uplynutí doby nezbytné pro jejich zpracovávání.

   Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jakýkoli výše uvedený účel, máte také právo jej kdykoli odvolat.

   Kromě toho, pokud bude zpracovávání Vašich údajů založeno na našem oprávněném zájmu, rovněž disponujete právem podat námitku proti zpracování Vašich údajů.

   Závěrem Vás informujeme o Vašem právu podat stížnost kpříslušnému dozorovému orgánu příslušným k ochraně osobních údajů. Jedná se o:

   - Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky: https://www.uoou.cz